Phần mềm Elitech Log

Elitech Windows: Dành cho tất cả các hệ điều hành Windows, tương thích với RC-5, RC-5+, GSP-6, RC-4, RC-4HC, RC-51 & RC-51H, RC-19, LogEt 8 Food & LogEt 8 Bộ ghi dữ liệu Khoa học Đời sống.

Elitech Log Mac: Dành cho hệ điều hành Mac, tương thích với tất cả các bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, bạn cũng có thể tải xuống trên Apple Store Now!

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Elitech Data Logger :

Vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất của Elitechlog và làm theo hướng dẫn sau:
1. Mở phần mềm
2. Kết nối thiết bị ghi với PC của bạn
3. Vào tab cài đặt tham số trong phần mềm
4. Đặt bất kỳ tham số nào bạn muốn (thời gian, ngày tháng, báo thức , khoảng thời gian ghi, v.v.)
5. Nhấp vào nút lưu
6. Ngắt kết nối logger